Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

Projekty unijne


Przetarg:

Pytania i odpowiedzi

 1. P: W przedmiarach brak pozycji dot. zieleni.
  O: Zakres rzeczowy robót nie zawiera założenia zieleni.
 2. P: W opisie podane jest, że na cokole budynku należy ułożyć płytki klinkierowe natomiast na rysunku rzutu parteru - cegła klinkierowa. Które rozwiązanie przyjąć do oferty?
  O: Płytki klinkierowe ( cegła klinkierowa występuje tylko na wnęce wejścia).
 3. P: Po czyjej stronie leży sporządzenie projektu powykonawczego?
  O: Po stronie Wykonawcy.
 4. P: W zał. nr 6 do SIWZ błędnie wpisany jest nr 8 załącznika, do którego odnosi się cyt. "oświadczam/my, że osoby wymienione w zał. nr 8 odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają uprawnienia ...".
  O: Tak, numer tego załącznika winien być 5 (nie 8).
 5. P: Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie pomieszczeń (np. dozowniki na mydło itp.)?
  O: Nie wchodzi.
 6. P: W przedmiarze robót budowlanych w poz.95 "Posadzki z paneli" jest 53,03 m2. Powinno być 24,22 m2.
  O: Tak, w poz. 95 powinno być 24,22 m2.
 7. P: W przedmiarze brak pozycji "balustrady schodowe". Czy wyceniać?
  O: Nie wyceniać.
 8. P: Na jednej z elewacji występują pustaki szklane, które nie występują w przedmiarze.
  O: Nie wyceniać.
 9. P: W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 97 podany jest sposób wykończenia schodów płytami z konglomeratów kamiennych, a w projekcie podaje się płytki terrakota. Co przyjąć do wyceny?
  O: Wycenić to co jest w przedmiarze.
Data dodania: 12.07.2011

 1. P: Po czyjej stronie jest wykonanie projektu wykonawczego?
  O: Przedstawiony projekt budowlany według zamawiającego wyczerpuje wymogi projektu wykonawczego. Jeśli wykonawca dojdzie do przekonania o potrzebie wykonania w określonym fragmencie projektu wykonawczego, to może uczynić swoim kosztem w ramach przedstawionej ceny ofertowej.
 2. P: Poz. 16 przedmiaru - opis dotyczy wykonania izolacji termicznej ścian z przyklejeniem płyt zaprawą + siatka + tynk, następnie w poz. 17 dotyczącej tej samej powierzchni dotyczy oblicowania ścian cegłą klinkierową. Proszę o potwierdzenie prawidłowości zakresu robót.
  O: Nie ma żadnej sprzeczności. Obydwie pozycje dotyczą docieplenia i wykonania ścianki dociskowej ściany fundamentowej od poziomu odsadzki ławy fundamentowej do wysokości 0,78 m.
 3. P: Poz. 17 przedmiaru - licowanie ścian cegłami klinkierowymi - proszę wskazać rozwiązanie przyjęte przez konstruktora dot. kotwienia ściany osłonowej do ściany nośnej.
  O: Patrz odpowiedź j/w. Jest to ścianka dociskowa do wysokości 0,78 m ponad ławę fund., a powyżej licowanie cokołu płytkami klinkierowymi.
 4. P: Poz. 18 przedmiaru - na przekroju opisano szlichta cementowa zbrojona - brak zbrojenia w przedmiarze.
  O: Poz. 18 dotyczy warstwy wykończeniowej (wyrównawczej) 20 mm, a nie szlichty cementowej (podkładu) grub. 5 cm. Należy wycenić jak w przedmiarze.
 5. P: Poz. 20 i 22 - dot. izolacji przeciwwilgociowej z folii. W nakładach M występują dodatkowo papa, lepik, pasty emulsyjne. Z dokumentacji nie wynika taka technologia wykonania izolacji. Zastosowano nieprawidłowy katalog.
  O: Nie ma żadnej sprzeczności. Właśnie tak jak wskazują nakłady materiałowe tej pozycji KNR powinna być wyceniona i prawidłowo wykonana ta pozycja robót (izolacja p.wilgociowa z folii polietylenowej).
 6. P: Poz. 63 - dotyczy paroizolacji. W nakładach M występuje folia izolacyjna, papa, lepik, pasty emulsyjne natomiast brak folii paroizolacyjnej.
  O: Należy wycenić tę pozycję robót jak wskazuje podstawa przedmiaru.
 7. P: Poz. 74 - nakłady dotyczą wykonania sufitu modułowego natomiast projekt przewiduje okładziny z płyt GK.
  O: Należy wycenić tę pozycję robót jak wskazuje podstawa przedmiaru.
 8. P: Poz. 108 - w projekcie grub. styropianu 15 cm, w przedmiarze 5 cm.
  O: j.w.
 9. P: W przedmiarze nie ujęto wykonania gładzi gipsowej na tynkach ścian parteru i poddasza oraz sufitu parteru.
  O: j.w.
 10. P: W "kosztorysie ślepym" występują niezgodności materiałów z dokumentacją projektową. Czy kosztorys wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, czy zgodnie z przedmiarem robót, którego w myśl zapisów SIWZ p. XiX nie można modyfikować?
  O: Zgodnie z przedmiarem robót.
 11. P: Czy okładziny schodów zewn. zostały ujęte w przedmiarze?
  O: Nie zostały ujęte w przedmiarze.
 12. P: Czy balustrady schodowe są przedmiotem zamówienia?
  O: Nie są ujęte w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia.
 13. P: Drzwi wewnętrzne - proszę o określenia standardu.
  O: Skrzydła drzwiowe z wypełnieniem płytą otworową, z okleiną drewnopodobną laminowaną. Ościeżnice drewniane regulowane w kolorze skrzydeł drzwiowych.
 14. P: W zawiązku z odpowiedzią zamawiającego na pytanie dotyczące dublowania się w przedmiarach wewn. instalacji gazowej i wewn. instalacji c.o. pozycji "kocioł c.o." czy nie należy również usunąć poz. 7 przedmiaru wewn. instalacji gazowej dotyczącej komina dwuściennego z blachy kwasoodpornej o średn. 200mm (dubluje się z poz. 71 przedmiaru do wewn. instalacji c.o.)?
  O: Z wyceny kosztorysu ofertowego wewn. instalacji gazowej należy wyłączyć (usunąć) poz. 7 "komin dwuścienny z blachy kwasoodpornej o średn. 200 mm" (dubluje się z poz. 71 przedmiaru do wewn. instalacji c.o.).
 15. P: Prosimy o potwierdzenie względnie poprawianie ilości robót w poz. 68 i 69 przedmiaru robót do kotłowni gazowej (wewn. instalacja c.o.).
  O: Należy wycenić te poz. robót zgodnie z ilością zawartą w przedmiarze.
Data dodania: 13.07.2011

 1. P: SIWZ - p. XIX jest niezgodny z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych, tj. cena zostaje ustalona przez oferentów w oparciu o ustawę o cenach z dnia 5.07.2001 r. W związku z powyższym Zamawiający nie ma prawa wymagać od Oferentów wyliczeń cen w oparciu o podane nieobowiązujące od 10 lat katalogi KNR, a tym bardziej ograniczać modyfikację przykładowych katalogów. Wnosimy o wykreślenie z p. XIX SIWZ wymagań niezgodnych z ustawą PZP.
 2. P: SIWZ p. XIX. Proszę o interpretację zapisu "Kosztorys pełni jedynie rolę pomocniczą" w kontekscie wcześniejszego zapisu "nie można modyfikować przedmiaru robót i stosować dodatkowych współczynnikówi upustów"?
  Odp. łączna na pyt. 25 i 26: W celu sprawdzenia kompletności dokonania wyceny oferty należy wykonać kosztorys ofertowy w formie kosztorysu uproszczonego z wyszczególnieniem opisu roboty, ilości przedmiarowej, jednostki roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartości roboty stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej.
  Zamawiający, w celu uszczegółowienia opisu pozycji kosztorysowych wskazuje pozycje klasyfikatora katalogowego (nie są obligatoryjne do stosowania przez wykonawcę), natomiast opis i zakres czynności wykonania są obligatoryjne w celu sprawdzenia kompletności dokonania wyceny przedmiotu oferty i sprawdzenia porównywalności złożonych ofert.
Data dodania: 14.07.2011

 1. P: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12 do wysokości 0,78 m ponad ławą fund. należy wykonać ściankę dociskową, a powyżej płytki klinkierowe. Proszę o podanie pozycji przedmiaru, w której uwzględniono płytki klinkierowe.
  O: Należy wyceniać tylko te pozycje robót, które zawarte są w przedmiarze robót.
 2. P: Dotyczy odpowiedzi na pytanie 17. Prosimy o szczegółową odpowiedź gdyż podstawa przedmiarowa nie wskazuje żadnej grubości.
  O: Udzielona odpowiedź jest jednoznaczna.
 3. P: Dotyczy odpowiedzi na zapytanie 18. Czy gładź gipsowa będzie wykonywana tylko zgodnie z ilością podaną w przedmiarze?
  O: Tak.
 4. P: Dotyczy odpowiedzi na zapytanie 20. Czy należy ten element wycenić?
  O: Nie. Wyceniać należy tylko te pozycje robót i w takich ilościach, które zawarte są w przedmiarze robót.
 5. P: Zgodnie z rysunkiem K1 wynika, że ław fund. jest ok. 51 m2 czyli tyle ile jest podane w przedmiarze poz. 7, ale dlaczego od ław fund. odejmuje się podbeton?
  O: Rozumowanie pytającego jest błędne (proszę o dokładne przeanalizowanie poz. 5, 6 i 7). Ilość w przedmiarze tej pozycji robót jest prawidłowa.
 6. P: Na rzucie elewacji nad bramą i pierwszym wejściem do budynku znajdują się zadaszenia - brak pozycji w przedmiarze. Czy należy je wyceniać?
  O: Jak do zapytania 30.
 7. P: W zał. nr 1 do SIWZ w p. 7 Warunki płatności. Co należy wpisać w tym punkcie? W projekcie umowy są podane.
  O: Nic nie pisać lub "jak we wzorze umowy".
 8. P: Prosimy o wyjaśnienie p. 4.2 w zał. nr 1 do SIWZ. Czego dotyczy i gdzie można znaleźć zał. nr 2 do wzoru oferty?
  O: Zał. nr 2 do wzoru oferty to "Tabela elementów", który zamieszczony jest za wzorem oferty.
Data dodania: 15.07.2011Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.